Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Doctor Wow bestaat uit: Anna Kassels en Mei Ying Azar
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Doctor Wow en cliënt waarop Doctor Wow deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
4. Indien Doctor Wow niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat cliënt in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van Doctor Wow zijn vrijblijvend. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product en/ of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Doctor Wow kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een aanbieding vermelde prijs is inclusief 21% BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Doctor Wow daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Doctor Wow anders aangeeft.

Artikel 3. Afspraken
1. Cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan Doctor Wow, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak. Bij annulering vanaf 48 uur voor de afspraak vervalt de aanbetaling.
2. Bij het niet nakomen van een behandeling wordt 50% van het bedrag van de behandeling in rekening gebracht, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekend. Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Cliënt krijgt hiervoor een factuur thuisgestuurd welke binnen het gestelde termijn van 14 dagen betaald moet worden.
3. Indien cliënt 15 minuten of later dan de afgesproken tijd in de salon komt, behoudt Doctor Wow zich het recht om de afspraak te annuleren en het volledige honorarium te berekenen.

Artikel 4. Betaling
1. Doctor Wow vermeldt prijzen van behandelingen zoveel mogelijk op de website en bevestigt deze zo nodig vooraf aan de behandeling aan cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
2. Cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien en voor zover cliënt niet volledig of niet betaalt en Doctor Wow zich genoodzaakt ziet incassomaatregelen te treffen, komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de cliënt verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Doctor Wow om, indien de werkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn, de werkelijke kosten aan wederpartij in rekening te brengen.
4. Bij meerdere vorderingen van Doctor Wow op de cliënt wordt een betaling door cliënt eerst toegerekend aan de eventueel verschuldigde kosten, dan aan de rente en vervolgens aan de oudste vordering, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel cliënt aanwijst.
5. Verrekening of opschorting door cliënt, uit welken hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Doctor Wow verklaart hierbij dat zij de behandeling(en) naar beste kunnen en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren. Doctor Wow kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken, in geen geval zal dit leiden tot een korting of restitutie van het bedrag van de behandeling.
2. Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient bij voorkeur binnen zes tot acht weken, maar uiterlijk binnen 10 weken na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van cliënt ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
3. Mocht cliënt een nabehandeling wensen die volgens Doctor Wow (medisch of anderszins) niet verantwoord is, mag deze nabehandeling worden geweigerd.
4. Doctor Wow is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Doctor Wow niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
5. Doctor Wow is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie na behandeling, door lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.
6. In het geval dat Doctor Wow aansprakelijk wordt gesteld voor enige door cliënt geleden schade, zal de schadevergoeding worden beperkt tot het bedrag dat door Doctor Wow voor de desbetreffende behandeling oorspronkelijk in rekening is gebracht.
7. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover cliënt niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, meer of andere schade te voorkomen alsmede Doctor Wow niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen van alle ter zake relevante informatie.
8. Doctor Wow is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die cliënt heeft meegenomen naar de salon.
9. Doctor Wow is niet verantwoordelijk voor hetgeen bezoekers op Social Media (Website/Facebook/Instagram/Twitter etc.) zetten, bijvoorbeeld in reactie op een bericht en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 6. Overmacht
1. Doctor Wow is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Doctor Wow geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Doctor Wow niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Doctor Wow heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Doctor Wow haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7. Persoonsgegevens & Privacy
1. Cliënt voorziet Doctor Wow vóór de eerste behandeling van alle noodzakelijke gegevens, en gegevens waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling(en).
2. Doctor Wow neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in haar dossier en op een klantenkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen aangegeven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG. Gegevens worden derhalve niet doorgegeven dan wel verkocht of verhuurd aan derden zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de cliënt.
3. Doctor Wow is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4. Geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Doctor Wow verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 8. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft de studio het recht de cliënt uit de salon te verwijderen en de toegang tot de studio te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
2. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 9. Beschadiging en diefstal
1. Doctor Wow behoudt zich het recht voor om van cliënt een schadevergoeding te eisen indien deze meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Doctor Wow meldt diefstal te allen tijde bij de politie.

Artikel 10. Garantie
1. Doctor Wow gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Voedsel en Waren Autoriteiten, de richtlijnen hiervoor zijn op Europees level vastgesteld.
2. Doctor Wow is GGD gecertificeerd waardoor u als cliënt gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen zal worden uitgevoerd.
3. Doctor Wow geeft cliënt geen garantie op de behandeling door verschillen in huid.
4. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. Cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling en is verplicht de nazorginstructie zover mogelijk strikt na te leven voor een optimaal resultaat.

Artikel 12. Hygiënevoorschriften
1. Na een inspectie van de GGD aan Doctor Wow is een vergunning verleend voor het gebruik van pigmenteer apparatuur. De salon voldoet aan alle hygiënevoorschriften welke tevens ook geldt voor de behandelmethode(n). Ook inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen, dit is gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit.

Artikel 13. Klachten
1. Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking, schriftelijk worden gemeld aan Doctor Wow. Cliënt zal binnen veertien werkdagen schriftelijk respons geven.
2. Indien de klacht gegrond is zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter of een mediator.